اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع – مایع پخشی در سرنگ

اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع – مایع پخشی در سرنگ

میکرو استخراج مایع
مایع پخشی در سرنگ
پالادیوم
اسپکتروفوتومتری ماوراء بنفش
مرئی

رفتن به سایت اصلی

اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع – مایع پخشی در سرنگ
 
چکیده
در این کار تحقیقاتی، روش ساده و آسان یک مرحله ای میکرو استخراج مایع مایع پخشی در سرنگ، برای
تغلیظ مقادیر کم پالادیوم در نمونه های آب، به عنوان یک مرحله آماده سازی، قبل از اندازه گیری با
اسپکتروفوتومتری ماوراء بنفش – مرئی بکار گرفته شد. در روش ارائه شده، به عنوان واحد استخراج کننده،
فقط از یک سرنگ پلاستیکی معمولی استفاده شده است. دراین روش، مخلوط رودانین به عنوان عامل
کمپلکس دهنده، بنزیل الکل به عنوان حلال استخراجی و اتانول به عنوان حلال پخشی، به سرعت توسط
سرنگ به ٥ میلی لیتر نمونه پالادیوم که در یک سرنگ پلاستیکی ١٠ میلی لیتری قرار داشت، تزریق گردید.
اثر پارامترهای موثر بر استخراج کمپلکس پالادیوم –رودانین، مانند نوع و حجم حلال های پخشی و استخراجی
محلول آبی مورد بررسی قرار گرفته و بهینه شدند. تحت شرایط بهینه، برای روش پیشنهادی محدوده pH و
١2٠ میکرو گرم بر لیتر پالادیوم و مقدار انحراف استاندارد نسبی – خطی منحنی کالیبراسیون بین 2٠٠٠
٠ میکروگرم بر لیتر محاسبه شد. این روش به طرز / ٥ درصد به دست آمد. حد تشخیص روش ٠٧٥ /٨١
موفقیت آمیزی برای تعیین پالادیوم در نمونه های آب بکار رفت
چکیده
در این کار تحقیقاتی، روش ساده و آسان یک مرحله ای میکرو استخراج مایع مایع پخشی در سرنگ، برایتغلیظ مقادیر کم پالادیوم در نمونه های آب، به عنوان یک مرحله آماده سازی، قبل از اندازه گیری بااسپکتروفوتومتری ماوراء بنفش – مرئی بکار گرفته شد. در روش ارائه شده، به عنوان واحد استخراج کننده،فقط از یک سرنگ پلاستیکی معمولی استفاده شده است. دراین روش، مخلوط رودانین به عنوان عاملکمپلکس دهنده، بنزیل الکل به عنوان حلال استخراجی و اتانول به عنوان حلال پخشی، به سرعت توسطسرنگ به ٥ میلی لیتر نمونه پالادیوم که در یک سرنگ پلاستیکی ١٠ میلی لیتری قرار داشت، تزریق گردید.اثر پارامترهای موثر بر استخراج کمپلکس پالادیوم –رودانین، مانند نوع و حجم حلال های پخشی و استخراجیمحلول آبی مورد بررسی قرار گرفته و بهینه شدند. تحت شرایط بهینه، برای روش پیشنهادی محدوده pH و١2٠ میکرو گرم بر لیتر پالادیوم و مقدار انحراف استاندارد نسبی – خطی منحنی کالیبراسیون بین 2٠٠٠٠ میکروگرم بر لیتر محاسبه شد. این روش به طرز / ٥ درصد به دست آمد. حد تشخیص روش ٠٧٥ /٨١موفقیت آمیزی برای تعیین پالادیوم در نمونه های آب بکار رفت.
کلمات کلیدی: میکرو استخراج مایع- مایع پخشی در سرنگ، پالادیوم، اسپکتروفوتومتری ماوراء بنفش – مرئی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول………………………………………………………………………………………………………. ١
پالادیوم و روشهای تجزیه آن ………………………………………………………………………………….. ١
١ – عنصر پالادیوم ……………………………………………………………………………………….. 2 -١
-2-١ خواص فیزیکی و شیمیایی پالادیوم ………………………………………………………………….. 2
٣ – کاربردهای پالادیوم …………………………………………………………………………………. ٣ -١
در نمونه های محیطی……………………………………………………………… 4 Pd 4-1 – مشکل تعیین
٥ – روشهای اندازه گیری و شناسایی پالادیوم …………………………………………………………… ٥ -١
١- روشهای اسپکتروفتومتری……………………………………………………………………….. ٥ – ٥-١
2- – روش فلورسانساشعه ایکس ……………………………………………………………………… ٥ 5-1
٣ – روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی الکتروترمال ………………………………………………….. ٥ -٥-١
-4- اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای……………………………………………………………… 6 ٥-١
٥- اسپکتروسکوپی جرمی ترکیب شده با پلاسما ……………………………………………………. 6 – ٥-١
-6- روشهای الکتروشیمیایی……………………………………………………………………………. 6 5-1
-6-١ رودانین ……………………………………………………………………………………………… ٧
٧ – سورفاکتانت…………………………………………………………………………………………. ٧ -١
فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………… ٩
مروری بر روشهای میکرواستخراج مایع- مایع پخشی………………………………………………………….. ٩
١-2 – مقدمه……………………………………………………………………………………………… ١٠
ح
١2……………………………………………………. (DLLME ) -2-2 میکرواستخراج مایع– مایع پخشی
٣-2 – انواع روشهای میکرواستخراج ……………………………………………………………………….. ١4
١4…………………………………………………………….. (DSPE) ١ – استخراج فاز جامد پخشی -٣-2
١٥………………………………………………………….. (SDME) ٢- میکرواستخراج تک قطره -٣-2
١٥…………… (MSA-DLLME) ٣- میکرواستخراج مایع-مایع پخشی کمک شده با مگنت آهنربایی -٣-2
١٥…………………… (DLLME-LSC) -4-٣-2 میکرواستخراج مایع -مایع پخشی با کاهش مصرف حلال
١6……………… (TIL-DLLME) ٥- میکرواستخراج مایع-مایع پخشی مایع یونی کنترل شده دمایی -٣-2
١٧……….. (SFO-DLLME) 6-٣-2 – میکرو استخراج مایع مایع پخشی بر اساس انجماد قطرات آلی شناور
٧- کاربردهای میکرو استخراج مایع – مایع پخشی………………………………………………….. ١٧ -٣-2
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………….. 16
بخش تجربی ………………………………………………………………………………………………… ١٨
١- مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ١٩ -٣
– 2-٣ مواد و تجهیزات ……………………………………………………………………………………. ١٩
١-2-٣ – مواد شیمیایی…………………………………………………………………………………… ١٩
-2-2-٣ تجهیزات و وسایل……………………………………………………………………………….. ١٩
٣- تهیه محلولهای استاندارد …………………………………………………………………………… 2٠ -٣
-4-٣ نحوه تشکیل کمپلکس پالادیوم-رودانین و استخراج آن…………………………………………….. 18
٥ – بهینه سازی شرایط استخراج ………………………………………………………………………. 22 -٣
١- جنس حلال استخراجی ………………………………………………………………………… 22 – ٥-٣
-2- حجم حلال استخراجی………………………………………………………………………….. 2٣ ٥-٣
٣- نوع حلال پخشی……………………………………………………………………………….. 24 – ٥-٣
ط
-4- حجم حلال پخشی ……………………………………………………………………………… 2٥ ٥-٣
26 ………………………………………………………………………………………….. pH ٥- اثر – ٥-٣
-6- تعیین غلظت بهینه سورفاکتانت…………………………………………………………………. 2٧ ٥-٣
٧- تعیین غلظت بهینه لیگاند………………………………………………………………………. 2٨ – ٥-٣
٦ – ارقام شایستگی روش……………………………………………………………………………… ٣٠ -٣
١-6-٣ – منحنی کالیبراسیون……………………………………………………………………………. ٣٠
-2-6-3 حد تشخیص……………………………………………………………………………………. ٣١
٣ – فاکتور تغلیظ…………………………………………………………………………………… 30 -٦-٣
٧ – تجزیه نمونه های حقیقی ………………………………………………………………………….. ٣2 -٣
١- اندازه گیری پالادیوم در نمونه آب شهر …………………………………………………………. ٣2 – ٧-٣
٢- آماده سازی نمونه کاتالیزور اتومبیل……………………………………………………………. ٣٣ – ٧-٣
٣- اندازه گیری پالادیوم در کاتالیزور اتومبیل ………………………………………………………. ٣4 – ٧-٣
8-3 – مقایسه روش پیشنهادی با سایر روشهای اندازه گیری پالادیوم …………………………………………. ٣4
9-3 – نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….. ٣٥
 
 

 • بانكداری الكترونیكی و انتقال الكترونیكی وجه در ایران

  بانكداری الكترونیكی و انتقال الكترونیكی وجه در ایران پول الكترونیكی بانكداری الكترونیكی در ایران نقل و انتقال الكترونیكی وجوه دانلود پایان نامه نقل و انتقال الكترونیكی وجوه موانع گسترش انتقال الكترونیكی وجوه راهکارهای توسعه بانكداری الكترونیكی در ایران بانكداری الكترونیكی…

 • اسناد بالادستی مرتبط با فن بازار و اهمیت فن بازار در آنها

  اسناد بالادستی مرتبط با فن بازار و اهمیت فن بازار در آنها ویژگیهای فن بازار تعریف فن بازار پایان نامه فن بازار بررسی فن بازار در ایران همیت فن بازار در اسناد بالادستی اسناد بالادستی مرتبط با فن بازار وضعیت…

 • پاورپوینت معرفی استارت آپ ها

  پاورپوینت معرفی استارت آپ ها پاورپوینت معرفی استارت آپ ها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت معرفی استارت آپ ها به تعداد 33 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان *Google *Yahoo! *Apple *Microsoft *Facebook *Twitter عنایت فرمایید این فایل…

 • بررسی و مقایسه تطبیقی حد زنا در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی

  بررسی و مقایسه تطبیقی حد زنا در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی زنا در فقه امامیه مبانی حد زنا در فقه امامیه جایگاه حد زنا در قانون مجازات اسلامی راههای اثبات و مجازات زنا در فقه امامیه راههای اثبات…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بیمه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بیمه مبانی نظری ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بیمه دانلود مبانی نظری ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بیمه دانلود پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بیمه پیشینه تحقیق ارزیابی…

 • بررسی ارتباط میان یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی

  بررسی ارتباط میان یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی عمکرد سازمان یادگیری سازمانی رفتار شهروندی سازمانی رابطه یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بررسی ارتباط میان یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی دانلود پایان…

 • پاورپوینت روشهای مبتنی بر رویدادها و رفتارها در حسابداری

  پاورپوینت روشهای مبتنی بر رویدادها و رفتارها در حسابداری دانلود پاورپوینت رایگان ارائه درس تئوری حسابداری پاورپوینت روشهای مبتنی بر رویدادها و رفتارها در حسابداری روشهای مبتنی بر رویدادها و رفتارها در حسابداری روش پردازش اطلاعات به وسیله انسان روشهای…

 • ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان

  ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان پایان‌نامه ارزیابی عملکرد مدیران پایان‌نامه استراتژی های منابع انسانی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران روشهای ارزیابی عملکرد مدیران مولفه های استراتژی های منابع انسانی استراتژی های منابع انسانی در شرکت نفت و گاز مدلهای مدیریت استراتژیک…

 • امکان سنجی پیاده سازی بودجه عملیاتی در شرکت نفت

  امکان سنجی پیاده سازی بودجه عملیاتی در شرکت نفت بودجه ریزی عملیاتی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه اجرای بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در شرکت نفت…

 • ترجمه فارسی فصل 2، 3 و 4 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر

  ترجمه فارسی فصل 2، 3 و 4 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر ترجمه فارسی فصل 2، 3 و 4 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر رفتن به سایت اصلی ترجمه فارسی فصل 2، 3 و 4 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر به…