بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان ایذه در سال 96-95

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان ایذه در سال 96-95

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان ایذه
مدیریت پسماند شهرستان ایذه
پسماند شهرستان ایذه
مدیریت پسماند شهری
پسماند شبه خانگی
اتوکلاو
زباله سوز
نوک تیز
رادیواکتیو

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته بهداشت محیط
بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان ایذه در سال 96-95
چكیده:
از جمله موارد مطرح در بحث توسـعه شهری، بحـث مـدیریت پسماند، در جهت بهره‌وری مناسب و حفظ محیط‌زیست می‌باشد. تحقیق حاضر، این بحث را به‌صورت منطقه‌ای در اسـتان خوزستان بامطالعه شهر ایذه موردمطالعه قرار داده است. روش تحقیق بر اساس هدف توصیفی- تحلیلی و كاربردی است. نتایج نشـان داد كـه كل پسماند تولیدی این شهر حدود 165 تن در روز است که البته این میزان در فصول مختلف سال تغییر می‌یابد. در این تحقیق نحوه جمع‌آوری و حمل‌ونقل دفع زباله در سطح شهر ایذه در سـال 1395-96 مورد بررسی قـرار گرفت. نتایج حاصل نشان می‌دهند كه به‌طور متوسط در روز مقدار زباله تولیدی شهر ایذه 165 تن می‌باشد و تولید سـالیانه زباله در این شهر 60225 تن زباله است. به ازای هر نفر چیزی در حدود 810 گرم در روز می‌باشد كه نسبت به متوسط كشور ایران (با معادل 600 تا 800 گرم در روز) تنها كمی بیشتر می‌باشد. در سیستم مدیریتی موجود مشكلات مختلفی از جمله مدیریت سنتی، عدم آگاهی از فنّاوری‌های جدید، استفاده از نیروهای غیرمتخصص، فقدان پشتوانه تحقیقاتی لازم برای اصلاح وضع جدید، عملكرد پائین و غیربهداشتی وسایل و روش‌های جمع‌آوری زباله وجود دارد كه سبب تلنبار شدن زباله‌ها در نقاط مختلف شهر، نشت شیرابه و تجمع حیوانات ولگرد و حشرات موذی، افزایش بیماری‌های مرتبط و غیربهداشتی شدن فضای كلی شهر شده است. با توجه به نتایج حاصل لازم است باتدبیر روش‌های اصلاحی و نوین تغییرات اساسی در مدیریت مواد زائد شهر ایجاد گردد تا از افزایش اثرات زیست‌محیطی ناشی از موارد مذکور در آینده جلوگیری شود.
 کلمات کلیدی:
مـدیریت پسماند
توسـعه شهری
اثرات زیست‌محیطی
مواد زائد شهری
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………….2
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….3
مدیریت پسماند شهری ……………………………………………………………………………………4
1- مفاهیم و مبانی مدیریت مواد زائد جامد شهری …………………………………………………….4
1-1 مراحل مدیریت مواد زائد جامد شهری ………………………………………………………………6
1-1-1 تولید ………………………………………………………………………………………………….6
1-1-2 جابجایی، ذخیره و پردازش ………………………………………………………………………..6
1-1-3 جمع‌آوری ……………………………………………………………………………………………7
1-1-4 حمل‌ونقل …………………………………………………………………………………………..8
1-1-5 پردازش و بازیافت ………………………………………………………………………………….8
1-1-6 دفن نهائی ………………………………………………………………………………………….8
1-2 سیستم مدیریت و بازیافت مواد زائد جامد شهری در جهان …………………………………….9
1-2-1 مدیریت مواد زائد در آمریکا ………………………………………………………………………..9
1-2-2 مدیریت مواد زائد اتحادیه اروپا ……………………………………………………………………11
1-3 سیستم مدیریت زباله در ایران ……………………………………………………………………..13
1-4 انواع مواد زائد جامد شهری …………………………………………………………………………15
1-5 منابع تولید انواع مواد زائد جامد شهری ……………………………………………………………18
1-5-1 منابع تولید انواع مواد زائد جامد موجود در آن …………………………………………………..19
1-6 بررسی تطبیقی سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری در ایران و جهان ……………………19
1-7 شیوه‌های مدیریت و بازیافت مواد زائد شهری ……………………………………………………22
1-7-1 کاهش تولید مواد زائد ……………………………………………………………………………..23
1-7-2 استفاده مجدد ……………………………………………………………………………………..23
1-7-3 بازچرخش …………………………………………………………………………………………..24
1-7-4 بازیافت ………………………………………………………………………………………………24
1-8 روش‌ها و تجهیزات پردازش و بازیافت مواد زائد شهری …………………………………………..24
1-8-1 پردازش در محل ……………………………………………………………………………………25
1-8-2 آسیاب کردن ……………………………………………………………………………………….25
1-8-3 تفکیک و جداسازی ………………………………………………………………………………..25
1-8-4 متراکم سازی (کاهش حجم) …………………………………………………………………….26
1-8-5 کمپوست خانگی …………………………………………………………………………………..26
1-8-6 سوزاندن …………………………………………………………………………………………….26
1-8-7 خرد کردن کاغذ و مقوا و تولید خمیرکاغذ ………………………………………………………..27
1-9 روش‌های تفکیک و بازیافت مواد …………………………………………………………………….30
1-10 فرآیند تولید محصولات بازیافتی …………………………………………………………………….32
1-10-1 بازیافت اقتصادی شده مواد زائد جامد ………………………………………………………….33
1-10-2 تولید انرژی از زباله‌های شهری …………………………………………………………………34
1-10-3 بازیافت مواد از زباله ………………………………………………………………………………34
1-10-3-1 اصول و مبانی کمپوست ………………………………………………………………………35
1-10-3-2 تولید کود گیاهی (کمپوست) از زباله…………………………………………………………36
1-11 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………..36
1-12 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………….38
1-12-1 هدف اصلی طرح (General Objective)……………………………………………………….38
1-12-2 اهداف ویژه طرح (Specific Objectives) ………………………………………………………38
1-12-3 اهداف كاربردی طرح ………………………………………………………………………39
1-12-4 فرضیات یا سؤالات طرح …………………………………………………………………………………………..39
1-13 پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………..39
فصل دوم روش کار …………………………………………………………………………………………..42
2-1 منطقه مورد مطالعه …………………………………………………………………………………… 43
2-2 روش کار …………………………………………………………………………………………………43
فصل سوم یافته‌ها و نتایج ………………………………………………………………………………….45
3-1 مدیریت پسماند …………………………………………………………………………………………46
3-2 منابع تولید پسماند ……………………………………………………………………………………..46
3-3 بررسی وضعیت فعلی روش‌های ذخیره‌سازی پسماند در شهرستان ایذه ………………………46
3-4 وضعیت فعلی روش‌های ذخیره‌سازی پسماندهای مسكونی …………………………………….47
3-5 بررسی وضعیت فعلی روش‌های جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها ………………………………48
3-6 جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها در شهرستان ایذه ……………………………………………….49
3-6-1 انتقال پسماندها به ایستگاه های موقت ………………………………………………………….50
3-6-2 انتقال پسماندها از ایستگاه های موقت به محل دفن …………………………………………..50
فصل چهارم بحث و نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………….54
4-1 نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………….55
4-2 مقایسه ایذه با کلان‌شهرها ازنظر تولید زباله و مدیریت پسماندها ………………………………..55
4-3 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….58
فصل پنجم منابع ………………………………………………………………………………………………60
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                            صفحه
جدول 1-1: وضعیت بازیافت مواد زائد جامد شهری در آمریکا ………………………………….. 10
جدول 2-1: مقایسه هزینه‌های دفن و سوزاندن زباله در اروپا …………………………………. 12
جدول 3-1: روش‌های دفع مواد زائد بخش تولید و صنعت در اروپا ………………………………12
جدول 4-1: میزان تولید زباله‌های شهری در چند شهر کشور (تن در روز) …………………….14
جدول 5-1: تأسیسات و فعالیت‌های متداول تولیدکننده مواد زائد …………………………….. 17
جدول 6-1: مقایسه آنالیز زباله در چندین منطقه جهان ………………………………………… 20
جدول 7-1: مقایسه آنالیز زباله در چند شهر کشور ……………………………………………. 21
جدول 8-1: آنالیز فیزیکی زباله مناطق مسکونی در کشورهایی با درآمد کم، متوسط
و بالا بدون در نظر گرفتن مواد بازیافتی ………………………………………………………….. 22
جدول  9-1: مصارف مواد بازیافتی از زباله ………………………………………………………. 28
جدول 1-3: جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها در شهرستان ایذه ………………………………50
جدول 1-4: مقایسه ایذه با کلان‌شهر تهران و اصفهان ازنظر مدیریت پسماندها …………… 57
  
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                          صفحه
نمودار 1-4: میزان تولید زباله در روز برحسب تن را نشان می‌دهد…………………………… 56
نمودار 2-4: مقایسه شهرها ازنظر میزان بازیافت زباله (پسماند) ……………………………. 56
نمودار 3-4: مقایسه شهرها ازنظر تبدیل زباله به کمپوست …………………………………. 57
 
فهرست تصاویر
عنوان                                                                                                           صفحه 
تصویر 1-10 محل دفن پسماندهای شهری (به‌صورت تلنبار کردن) …………………………..51
تصویر 3-3 محل دفن پسماندهای شهری (به‌صورت تلنبار کردن) …………………………….52
تصویر 4-3 سوزاندن غیربهداشتی پسماندهای شهر در محل دفن ………………………….52
تصویر 5-3 سگ‌های ولگرد در محل دفن پسماندها ……………………………………………53
تصویر 6-3 محل دفع پسماندها …………………………………………………………………..53

 • پروژه پایانی رشته مهندسی کامپیوتر،آژانس هواپیمایی به زبان دلفی

  پروژه پایانی رشته مهندسی کامپیوتر،آژانس هواپیمایی به زبان دلفی پروژه پایانی رشته مهندسی کامپیوتر پروژه به زبان دلفی پروژه آزانس هواپیمایی پروژه آژانس هواپیمایی به زبان دلفی پایان نامه رشته کامپیوتر خرید پایان نامه کامپیوتر دانلود مقالات و پایان نامه…

 • پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود

  پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود مفاهیم سود مفاهیم اولیه سود مفاهیم امروزی سود مفهوم سود درسطح ساختار مفهوم سود در سطح رفتاری…

 • اثرات فساد اداری بر نرخ تورم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

  اثرات فساد اداری بر نرخ تورم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مقاله درباره فساد اداری عوامل موثر بر فساد اداری بررسی تأثیر فساد اداری بر نرخ تورم بررسی رابطه نرخ تورم و فساد اداری بررسی تأثیر شاخص ادراک…

 • تشریح کامل فرآیند تولید و روشهای آزمون ماءالشعیر با تاکید بر استانداردهای ایران

  تشریح کامل فرآیند تولید و روشهای آزمون ماءالشعیر با تاکید بر استانداردهای ایران دانلود پروژه نوشیدنی های گازدار دانلود پروژه نوشیدنی های غیر الکلی گازدار دانلود پروژه نوشیدنی های ماء الشعیر نوشیدنی های غیر الکلی گازدار و ماء الشعیر تشریح…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی مبانی نظری داده کاوی پیشینه تحقیق داده کاوی دانلود مبانی نظری داده کاوی پیشینه تحقیق در مورد داده کاوی مبانی نظری در مورد داده کاوی دانلود پیشینه تحقیق داده کاوی ادبیات نظری داده…

 • بررسی قابلیت اجرایی بیمه طلاق در نظام حقوقی ایران

  بررسی قابلیت اجرایی بیمه طلاق در نظام حقوقی ایران بیمه طلاق بیمه طلاق در حقوق ایران سازوکارهای بیمه طلاق در حقوق ایران اجرا بیمه طلاق ماهیت حقوقی بیمه طلاق شرایط اعتبار بیمه طلاق ساز و کارهای اجرای بیمه طلاق نظریات…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنر گرایش نقاشی با عنوان ویدئوآرت و رویکرد هنرمندان ایرانی به آن همراه با پاورپوینت

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنر گرایش نقاشی با عنوان ویدئوآرت و رویکرد هنرمندان ایرانی به آن همراه با پاورپوینت ویدیوآرت رویكرد مجسمه وار به ویدئو رویکرد هنرمندان ایرانی به ویدئوآرت عوامل موثر در شکل گیری ویدئوآرت ویدئوآرت و رویکرد…

 • بررسی نتایج اندازه گیری و تجزیه و تحلیل صفات و مولفه های های فیزیولوژیکی رشد گندم

  بررسی نتایج اندازه گیری و تجزیه و تحلیل صفات و مولفه های های فیزیولوژیکی رشد گندم مولفه های های فیزیولوژیکی رشد گندم صفات فیزیولوژیکی رشد گندم تجزیه و تحلیل مولفه های های فیزیولوژیکی رشد گندم تجزیه و تحلیل صفات فیزیولوژیکی…

 • بررسی رابطه کرامت انسان و مجازاتهای اسلامی

  بررسی رابطه کرامت انسان و مجازاتهای اسلامی کرامت انسان مجازاتهای اسلامی رابطه کرامت انسان و مجازاتهای اسلامی دانلود مقاله رشته حقوق بررسی رابطه کرامت انسان و مجازاتهای اسلامی رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته حقوق بررسی رابطه کرامت انسان…

 • تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر

  تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر عزت نفس پیشرفت تحصیلی دانلود پایان نامه رشته روانشناسی دانلود پایان نامه روانشناسی دانلود پایان نامه تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دانلود پایان نامه رابطه عزت نفس…