بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان ایذه در سال 96-95

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان ایذه در سال 96-95

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان ایذه
مدیریت پسماند شهرستان ایذه
پسماند شهرستان ایذه
مدیریت پسماند شهری
پسماند شبه خانگی
اتوکلاو
زباله سوز
نوک تیز
رادیواکتیو

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته بهداشت محیط
بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان ایذه در سال 96-95
چكیده:
از جمله موارد مطرح در بحث توسـعه شهری، بحـث مـدیریت پسماند، در جهت بهره‌وری مناسب و حفظ محیط‌زیست می‌باشد. تحقیق حاضر، این بحث را به‌صورت منطقه‌ای در اسـتان خوزستان بامطالعه شهر ایذه موردمطالعه قرار داده است. روش تحقیق بر اساس هدف توصیفی- تحلیلی و كاربردی است. نتایج نشـان داد كـه كل پسماند تولیدی این شهر حدود 165 تن در روز است که البته این میزان در فصول مختلف سال تغییر می‌یابد. در این تحقیق نحوه جمع‌آوری و حمل‌ونقل دفع زباله در سطح شهر ایذه در سـال 1395-96 مورد بررسی قـرار گرفت. نتایج حاصل نشان می‌دهند كه به‌طور متوسط در روز مقدار زباله تولیدی شهر ایذه 165 تن می‌باشد و تولید سـالیانه زباله در این شهر 60225 تن زباله است. به ازای هر نفر چیزی در حدود 810 گرم در روز می‌باشد كه نسبت به متوسط كشور ایران (با معادل 600 تا 800 گرم در روز) تنها كمی بیشتر می‌باشد. در سیستم مدیریتی موجود مشكلات مختلفی از جمله مدیریت سنتی، عدم آگاهی از فنّاوری‌های جدید، استفاده از نیروهای غیرمتخصص، فقدان پشتوانه تحقیقاتی لازم برای اصلاح وضع جدید، عملكرد پائین و غیربهداشتی وسایل و روش‌های جمع‌آوری زباله وجود دارد كه سبب تلنبار شدن زباله‌ها در نقاط مختلف شهر، نشت شیرابه و تجمع حیوانات ولگرد و حشرات موذی، افزایش بیماری‌های مرتبط و غیربهداشتی شدن فضای كلی شهر شده است. با توجه به نتایج حاصل لازم است باتدبیر روش‌های اصلاحی و نوین تغییرات اساسی در مدیریت مواد زائد شهر ایجاد گردد تا از افزایش اثرات زیست‌محیطی ناشی از موارد مذکور در آینده جلوگیری شود.
 کلمات کلیدی:
مـدیریت پسماند
توسـعه شهری
اثرات زیست‌محیطی
مواد زائد شهری
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………….2
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….3
مدیریت پسماند شهری ……………………………………………………………………………………4
1- مفاهیم و مبانی مدیریت مواد زائد جامد شهری …………………………………………………….4
1-1 مراحل مدیریت مواد زائد جامد شهری ………………………………………………………………6
1-1-1 تولید ………………………………………………………………………………………………….6
1-1-2 جابجایی، ذخیره و پردازش ………………………………………………………………………..6
1-1-3 جمع‌آوری ……………………………………………………………………………………………7
1-1-4 حمل‌ونقل …………………………………………………………………………………………..8
1-1-5 پردازش و بازیافت ………………………………………………………………………………….8
1-1-6 دفن نهائی ………………………………………………………………………………………….8
1-2 سیستم مدیریت و بازیافت مواد زائد جامد شهری در جهان …………………………………….9
1-2-1 مدیریت مواد زائد در آمریکا ………………………………………………………………………..9
1-2-2 مدیریت مواد زائد اتحادیه اروپا ……………………………………………………………………11
1-3 سیستم مدیریت زباله در ایران ……………………………………………………………………..13
1-4 انواع مواد زائد جامد شهری …………………………………………………………………………15
1-5 منابع تولید انواع مواد زائد جامد شهری ……………………………………………………………18
1-5-1 منابع تولید انواع مواد زائد جامد موجود در آن …………………………………………………..19
1-6 بررسی تطبیقی سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری در ایران و جهان ……………………19
1-7 شیوه‌های مدیریت و بازیافت مواد زائد شهری ……………………………………………………22
1-7-1 کاهش تولید مواد زائد ……………………………………………………………………………..23
1-7-2 استفاده مجدد ……………………………………………………………………………………..23
1-7-3 بازچرخش …………………………………………………………………………………………..24
1-7-4 بازیافت ………………………………………………………………………………………………24
1-8 روش‌ها و تجهیزات پردازش و بازیافت مواد زائد شهری …………………………………………..24
1-8-1 پردازش در محل ……………………………………………………………………………………25
1-8-2 آسیاب کردن ……………………………………………………………………………………….25
1-8-3 تفکیک و جداسازی ………………………………………………………………………………..25
1-8-4 متراکم سازی (کاهش حجم) …………………………………………………………………….26
1-8-5 کمپوست خانگی …………………………………………………………………………………..26
1-8-6 سوزاندن …………………………………………………………………………………………….26
1-8-7 خرد کردن کاغذ و مقوا و تولید خمیرکاغذ ………………………………………………………..27
1-9 روش‌های تفکیک و بازیافت مواد …………………………………………………………………….30
1-10 فرآیند تولید محصولات بازیافتی …………………………………………………………………….32
1-10-1 بازیافت اقتصادی شده مواد زائد جامد ………………………………………………………….33
1-10-2 تولید انرژی از زباله‌های شهری …………………………………………………………………34
1-10-3 بازیافت مواد از زباله ………………………………………………………………………………34
1-10-3-1 اصول و مبانی کمپوست ………………………………………………………………………35
1-10-3-2 تولید کود گیاهی (کمپوست) از زباله…………………………………………………………36
1-11 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………..36
1-12 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………….38
1-12-1 هدف اصلی طرح (General Objective)……………………………………………………….38
1-12-2 اهداف ویژه طرح (Specific Objectives) ………………………………………………………38
1-12-3 اهداف كاربردی طرح ………………………………………………………………………39
1-12-4 فرضیات یا سؤالات طرح …………………………………………………………………………………………..39
1-13 پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………..39
فصل دوم روش کار …………………………………………………………………………………………..42
2-1 منطقه مورد مطالعه …………………………………………………………………………………… 43
2-2 روش کار …………………………………………………………………………………………………43
فصل سوم یافته‌ها و نتایج ………………………………………………………………………………….45
3-1 مدیریت پسماند …………………………………………………………………………………………46
3-2 منابع تولید پسماند ……………………………………………………………………………………..46
3-3 بررسی وضعیت فعلی روش‌های ذخیره‌سازی پسماند در شهرستان ایذه ………………………46
3-4 وضعیت فعلی روش‌های ذخیره‌سازی پسماندهای مسكونی …………………………………….47
3-5 بررسی وضعیت فعلی روش‌های جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها ………………………………48
3-6 جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها در شهرستان ایذه ……………………………………………….49
3-6-1 انتقال پسماندها به ایستگاه های موقت ………………………………………………………….50
3-6-2 انتقال پسماندها از ایستگاه های موقت به محل دفن …………………………………………..50
فصل چهارم بحث و نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………….54
4-1 نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………….55
4-2 مقایسه ایذه با کلان‌شهرها ازنظر تولید زباله و مدیریت پسماندها ………………………………..55
4-3 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….58
فصل پنجم منابع ………………………………………………………………………………………………60
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                            صفحه
جدول 1-1: وضعیت بازیافت مواد زائد جامد شهری در آمریکا ………………………………….. 10
جدول 2-1: مقایسه هزینه‌های دفن و سوزاندن زباله در اروپا …………………………………. 12
جدول 3-1: روش‌های دفع مواد زائد بخش تولید و صنعت در اروپا ………………………………12
جدول 4-1: میزان تولید زباله‌های شهری در چند شهر کشور (تن در روز) …………………….14
جدول 5-1: تأسیسات و فعالیت‌های متداول تولیدکننده مواد زائد …………………………….. 17
جدول 6-1: مقایسه آنالیز زباله در چندین منطقه جهان ………………………………………… 20
جدول 7-1: مقایسه آنالیز زباله در چند شهر کشور ……………………………………………. 21
جدول 8-1: آنالیز فیزیکی زباله مناطق مسکونی در کشورهایی با درآمد کم، متوسط
و بالا بدون در نظر گرفتن مواد بازیافتی ………………………………………………………….. 22
جدول  9-1: مصارف مواد بازیافتی از زباله ………………………………………………………. 28
جدول 1-3: جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها در شهرستان ایذه ………………………………50
جدول 1-4: مقایسه ایذه با کلان‌شهر تهران و اصفهان ازنظر مدیریت پسماندها …………… 57
  
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                          صفحه
نمودار 1-4: میزان تولید زباله در روز برحسب تن را نشان می‌دهد…………………………… 56
نمودار 2-4: مقایسه شهرها ازنظر میزان بازیافت زباله (پسماند) ……………………………. 56
نمودار 3-4: مقایسه شهرها ازنظر تبدیل زباله به کمپوست …………………………………. 57
 
فهرست تصاویر
عنوان                                                                                                           صفحه 
تصویر 1-10 محل دفن پسماندهای شهری (به‌صورت تلنبار کردن) …………………………..51
تصویر 3-3 محل دفن پسماندهای شهری (به‌صورت تلنبار کردن) …………………………….52
تصویر 4-3 سوزاندن غیربهداشتی پسماندهای شهر در محل دفن ………………………….52
تصویر 5-3 سگ‌های ولگرد در محل دفن پسماندها ……………………………………………53
تصویر 6-3 محل دفع پسماندها …………………………………………………………………..53

 • مقاله رشته اقتصاد با عنوان اقتصاد اسلامی

  مقاله رشته اقتصاد با عنوان اقتصاد اسلامی اقتصاد اسلامی نظام‌ اقتصادی صاحبان‌ مکاتب‌ مختلف‌ اقتصادی دانلود مقاله رشته اقتصاد با عنوان اقتصاد اسلامی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه…

 • نقش احیای اراضی شیبدار در حفظ محیط زیست و توانمند سازی اقتصادی خانواده های روستایی استان گلستان

  نقش احیای اراضی شیبدار در حفظ محیط زیست و توانمند سازی اقتصادی خانواده های روستایی استان گلستان حفظ محیط زیست احیای اراضی شیبدار نقش احیای اراضی در توانمند سازی اقتصادی خانواده های روستایی نقش احیای اراضی شیبدار در حفظ محیط…

 • پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 15 (حسابداري سرمايه گذاريها)

  پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 15 (حسابداري سرمايه گذاريها) دانلود رایگان پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 15 (حسابداري سرمايه گذاريها) پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 15 (حسابداري سرمايه گذاريها) پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 15 پاورپوینت حسابداري سرمايه گذاريها پاورپوینت پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره…

 • بررسی عوامل مؤثر بر ثبت نام هنرجویان در رشته صنایع چوب و كاغذ

  بررسی عوامل مؤثر بر ثبت نام هنرجویان در رشته صنایع چوب و كاغذ صنایع چوب و كاغذ فنی و حرفه ای هنرجو استقبال رشته بررسی عوامل مؤثر بر ثبت نام هنرجویان شناخت دانش آموزان شناخت هنرجویان دانلود مقاله مدیریت دانلود…

 • بررسی فساد اداری در ایران،نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از آن و راهکارهای مبارزه با تاکید بر ارزشهای اسلامی

  بررسی فساد اداری در ایران،نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از آن و راهکارهای مبارزه با تاکید بر ارزشهای اسلامی فساد اداری راهکارهای مبارزه با فساد اداری دانلود پایان نامه رشته مدیریت دانلود پایان نامه مدیریت بررسی فساد اداری در ایران…

 • گزارش آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

  گزارش آزمایشگاه مدارهای مخابراتی گزارش آزمایشگاه مدارهای مخابراتی آزمایشگاه مدارهای مخابراتی دانلود گزارش آزمایشگاه مدارهای مخابراتی خرید گزارش آزمایشگاه مدارهای مخابراتی فروش گزارش آزمایشگاه مدارهای مخابراتی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل fileina فروشگاه فایل…

 • پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 9 (حسابداري پيمانهاي بلندمدت)

  پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 9 (حسابداري پيمانهاي بلندمدت) دانلود رایگان پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 9 (حسابداري پيمانهاي بلندمدت) پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 9 (حسابداري پيمانهاي بلندمدت) پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 9 پاورپوینت حسابداري پيمانهاي بلندمدت دانلود رایگان پاورپوینت استاندارد حسابداري…

 • جزوه ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژی)

  جزوه ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژی) جزوه ریاضی پیشرفته تبدیل انرژی رفتن به سایت اصلی جزوه ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژی) دست نویس دانشجو از جلسات کلاس بصورت تایپ شده و مرتب به تعداد 54 صفحه pdf مناسب جمع بندی و مرور…

 • پرسشنامه رابطه مدیریت مسیر شغلی و عملکرد مالی

  پرسشنامه رابطه مدیریت مسیر شغلی و عملکرد مالی پرسشنامه مدیریت پرسشنامه مدیریت مسیر شغلی پرسشنامه عملکرد مالی پرسشنامه تاثیر بین مدیریت مسیر شغلی و عملکرد مالی رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه  رشته مدیریت پرسشنامه رابطه مدیریت مسیر شغلی و عملکرد مالی…

 • بررسی رویکردهای مختلف تدوین استراتژی

  بررسی رویکردهای مختلف تدوین استراتژی مدیریت استراتژیک رویکردهای مختلف مدیریت استراتژیک رویکردهای تدوین استراتژی پایان نامه مدیریت استراتژیک پایان نامه رویکردهای مدیریت استراتژیک  رويکرد تدوين استراتژي مبتني بر ذينفعان تجزيه و تحليل SWOT رويکرد مبتني بر منابع مزیت رقابتی مزیت…