شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه به روش PCR-RFLP

شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه به روش PCR-RFLP

سارکوسیستیس
گوسفندان
کشتارگاه
ذبح
شناسایی گونه های سارکوسیستیس
سلولی و مولکولی
زیست شناسی
سارکوسیستیس آریتی کنیس
سارکوسیستیس تنلا
شهر نهاوند
سارکوسیستوزیس در ایران
آنزیم
انگل

رفتن به سایت اصلی

شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه شهر نهاوند به روش PCR-RFLP
فرمت فایل :pdf متون قابل کپی برداری میباشد.
 
چکیده
هدف:. سارکوسیستیس از شاخه اپی کمپلکسا است که زندگی دو میزبانه اجباری دارد. علف خواران (میزبان
واسط) با خوردن آب و غذای آلوده به اسپروسیست ها که توسط (گوشت خواران) میزبان اصلی دفع می شود، آلوده
می شوند و متعاقب آن کیست های نسجی در احشاء ایجاد می شود. هدف از مطالعه حاضر شناسایی گونه های
بوده است. PCR-RFLP مختلف سارکوسیستیس گوسفندان با استفاده از روش
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر مجموعاً 50 نمونه بافتی از عضلات مری و دیافراگم از گوسفندان ذبح شده در
نمونه ها با DNA کشتارگاه نهاوند جمع آوری شد که حاوی کیست های ماکروسکوپی و میکروسکوپی بود. تخلیص
18 بهینه شد. برای تعیین گونه s rRNA برای تکثیر قطعه PCR استفاده از کیت صورت گرفت. شرایط
سارکوسیست های تحت مطالعه، با توجه به موقعیت محل برش آنزیم های برش دهنده، اقدام به انتخاب آنزیم شد.
روی نمونه ها نشان داد که اکثر PCR-RFLP نتایج: نتایج نشان داد که آغازگرها کاملاً اختصاصی بوده اند. ارزیابی
کیست ها متعلق به بافت دیافراگم و در جنس ماده بوده است. کیست های میکروسکوپی متعلق به سارکوسیستیس آریتی
کنیس و سارکوسیستیس تنلا است.
گونه های سارکوسیستیس میکروسکوپی و ماکروسکوپی PCR-RFLP نتیجه گیری: با استفاده از آغازگرها برمبنای روش
گوسفندی را می توان از هم تفکیک داد.
چکیده هدف:. سارکوسیستیس از شاخه اپی کمپلکسا است که زندگی دو میزبانه اجباری دارد. علف خواران (میزبانواسط) با خوردن آب و غذای آلوده به اسپروسیست ها که توسط (گوشت خواران) میزبان اصلی دفع می شود، آلودهمی شوند و متعاقب آن کیست های نسجی در احشاء ایجاد می شود. هدف از مطالعه حاضر شناسایی گونه هایبوده است. PCR-RFLP مختلف سارکوسیستیس گوسفندان با استفاده از روشمواد و روش ها: در مطالعه حاضر مجموعاً 50 نمونه بافتی از عضلات مری و دیافراگم از گوسفندان ذبح شده درنمونه ها با DNA کشتارگاه نهاوند جمع آوری شد که حاوی کیست های ماکروسکوپی و میکروسکوپی بود. تخلیص18 بهینه شد. برای تعیین گونه s rRNA برای تکثیر قطعه PCR استفاده از کیت صورت گرفت. شرایطسارکوسیست های تحت مطالعه، با توجه به موقعیت محل برش آنزیم های برش دهنده، اقدام به انتخاب آنزیم شد.روی نمونه ها نشان داد که اکثر PCR-RFLP نتایج: نتایج نشان داد که آغازگرها کاملاً اختصاصی بوده اند. ارزیابیکیست ها متعلق به بافت دیافراگم و در جنس ماده بوده است. کیست های میکروسکوپی متعلق به سارکوسیستیس آریتیکنیس و سارکوسیستیس تنلا است.گونه های سارکوسیستیس میکروسکوپی و ماکروسکوپی PCR-RFLP نتیجه گیری: با استفاده از آغازگرها برمبنای روشگوسفندی را می توان از هم تفکیک داد.
 
چکیده

فصل اول :مقدمه و کلیات 
-1-1 مقدمه……………… 2
-2-1 تاریخچه……………… 2
-3-1 ویژگی های انگل 3
-4-1 اصطلاحات ………………. 4
-5-1 طبقه بندی تک یاخته……………… 5
-6-1 تاکسونومی اپی کمپلکسا ………………. 6
-7-1 ساختمان اپی کمپلکسا………………. 6
-8-1 نام گذاری سارکوسیستیس……………… 7
-9-1 چرخه زندگی سارکوسیستیس……………… 10
-10-1 بیماری زایی سارکوسیستیس در میزبانان واسط ………………. 14
-11-1 بیماری زایی سارکوسیستیس در میزبانان نهایی……………… 15
-12-1 بیماری زایی و علائم در انسان15
-13-1 ضایعات کالبدگشایی ………………. 15
-14-1 نشانه های بالینی……………… 16
-15-1 اپیدمیولوژی……………… 17
-16-1 کنترل……………… 17
-17-1 تشخیص سارکوسیستوزیس……………… 18
-18-1 ایمنی……………… 20
-19-1 درمان……………… 20
-20-1 بیان مسئله ………………. 21
-21-1 اهداف ویژه……………… 22
فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق 
-1-2 سارکوسیستوزیس در ایران ………………. 24
-2-2 وضعیت سارکوسیست در جهان……………… 26
فصل سوم :مواد و روش اجرای تحقیق 
-1-3 جمع آوری و آماده سازی کیست ها ………………. 30
-2-3 روش هضمی ………………. 30
32……………… DNA -3-3 استخراج
34………………. PCR -4-3
37……………… RFLP -5-3 افزودن آنزیم های برش دهنده برای
شده ………………. 38 RFLP -6-3 الکتروفورز نمونه های
فصل چهارم: نتایج 
-1-4 نتایج روش هضمی ………………. 40
40………………. PCR -2-4 نتایج
40………………. RFLP -3-4 نتایج
فصل پنجم: بحث
-1-5 بحث ………………. 45
-2-5 پیشنهادات ………………. 50
منابع و مآخذ . 51
فهرست جداول
1- پراکندگی گونه های سارکوسیست در حیوانات اهلی ………………. 10 – جدول 1
1- پرایمرهای مورداستفاده در تکثیر ژنوم سارکوسیستیس……………… 34 – جدول 3
35……………… PCR 2- مراحل انجام – جدول 3
3- جایگاه برش آنزیم های محدودگر ………………. 37 – جدول
فهرست تصاویر
1- اووسیست های عفونی سارکوسیستیس……………… 4 – تصویر 1
2- اووسیست سارکوسیست ………………. 4 – تصویر 1
3- سارکوسیست های ماکروسکوپی در مری……………… 5 – تصویر 1
4- کیست های ماکروسکوپی سارکوسیست در دیافراگم ………………. 5 – تصویر 1
5- ساختمان تک یاخته های خانواده اپی کمپلکسا ………………. 7 – تصویر 1
6- چرخه کلی تک یاخته سارکوسیت ………………. 11 – تصویر 1
7- چرخه زندگی سارکوسیستیس کروزی در گاو……………… 12 – تصویر 1
8- چرخه زندگی سارکوسیست……………… 13 – تصویر 1
1- نمونه شاهد از مری دارای کیست های ماکروسکوپی ………………. 30 – تصویر 3
2- مقدار 1.3 گرم پپسین وزن شده در آزمایشگاه ………………. 31 – تصویر 3
3- صاف کردن نمونه هضم شده با گاز غیر استریل 3 لایه ای……………… 31 – تصویر 3
در آزمایشگاه ………………. 33 DNA برای استخراج Cinnagen 4- کیت – تصویر 3
5- سانتریفیوژهای استفاده شده در آزمایشگاه……………… 33 – تصویر 3
6- دستگاه ترموبلاك ………………. 34 – تصویر 3
35……………… PCR 7- مراحل انجام – تصویر 3
8- پودر آگار وزن شده در آزمایشگاه……………… 36 – تصویر 3
37……………… 10X TBE 9- بافر – تصویر 3
38……………… 65 ° C در بن ماری در دمای TaqI 10 – آنزیم برش دهنده – تصویر 3
11 – لود شدن نمونه ها در الکتروفورز……………… 38 – تصویر 3
18 که در آن قطعه 609 جفت…. ……………… 40 s rRNA ژن PCR 1-الکتروفورز محصول – تصویر 4
18 سارکوسیستیس آریتی کنیس. ……………… 42 s rRNA ژن PCR 2-الکتروفورز محصول – تصویر 4
18 سارکوسیستیس تنلا جداشده از گوسفند . 43 s rRNA ژن PCR 3-الکتروفورز محصول – تصوی
 

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری شرکت

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری شرکت مبانی نظری سرمایه فکری شرکت دانلود مبانی نظری سرمایه فکری شرکت پیشینه تحقیق سرمایه فکری شرکت ادبیات نظری سرمایه فکری شرکت فصل دوم پایان نامه سرمایه فکری شرکت مبانی نظری و پیشینه…

 • بررسی مدلها و مولفه های مدیریت دانش با تاکید بر ضرورت آن در سازمان

  بررسی مدلها و مولفه های مدیریت دانش با تاکید بر ضرورت آن در سازمان پایان نامه با موضوع مدیریت دانش دانلود پایان نامه مدیریت دانش پایان نامه مدیریت دانش doc موضوع پایان نامه مدیریت دانش بررسی مدلهای مدیریت دانش بررسی…

 • بررسی و طراحی دستگاه ترک یاب سطوح فلزی با استفاده از جریان گردابی

  بررسی و طراحی دستگاه ترک یاب سطوح فلزی با استفاده از جریان گردابی مدارپروب جریان گردابی آزمون های غیرمخرب دستگاه جریان گردابی دستگاه ترک یاب سطوح فلزی القای مغناطیسی و اندوكتانس‌ بررسی و طراحی دستگاه ترک یاب سطوح فلزی با…

 • پاورپوینت هوشبرهای وریدی

  پاورپوینت هوشبرهای وریدی پاورپوینت هوشبرهای وریدی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت هوشبرهای وریدی به تعداد 159 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و دانشجویان سطح ارشد و دکتری شامل موضوعات : پروپوفول باربیتورات‌ها بنزودیازپین‌ها فلومازنیل كتامین اتومیدیت (آمیدیت، هپینومیدیت)

 • شناسایی و آنالیز تطبیقی گردونه نقش در مساجد قدیمی ایران

  شناسایی و آنالیز تطبیقی گردونه نقش در مساجد قدیمی ایران تحلیل نقوش مسجد کبود تبریز تحلیل نقوش مسجد شیخ لطف الله بررسی نقوش مسجد کبود تبریز بررسی نقوش مسجد شیخ لطف الله شناسایی گردونه نقش مسجد کبود تبریز شناسایی گردونه…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و صنایع با عنوان نقش فلزات در محیط زیست

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و صنایع با عنوان نقش فلزات در محیط زیست مزوپورها كاربردهای مزوپورها بررسی میزان جذب فلزات سنگین مختلف توسط جاذب آلودگی فلزات سنگین نقش فلزات در محیط زیست خواص و كاربرد فلزات دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش افزوده اقتصادی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش افزوده اقتصادی مبانی نظری ارزش افزوده اقتصادی ادبیات و مبانی نظری ارزش افزوده اقتصادی پیشینه تحقیق ارزش افزوده اقتصادی دانلود پیشینه تحقیق ارزش افزوده اقتصادی دانلود مبانی نظری ارزش افزوده اقتصادی فصل دوم پایان…

 • پایان نامه مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان شبكة محلی مجازی VLAN

  پایان نامه مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان شبكة محلی مجازی VLAN VLAN ایمنی پورت عملیات VLAN پیکر بندی VLAN شبکه های محلی مجازی دانلود پایان نامه مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان شبكة محلی مجازی VLAN سیستم…

 • پاورپوینت آشنایی با ساختمان داده‌ها و الگوريتم

  پاورپوینت آشنایی با ساختمان داده‌ها و الگوريتم پاورپوینت آشنایی با ساختمان داده‌ها و الگوريتم آشنایی با ساختمان داده‌ها و الگوريتم تحقیق ساختمان داده‌ها و الگوريتم مقاله ساختمان داده‌ها و الگوريتم بررسی ساختمان داده‌ها و الگوريتم تحلیل ساختمان داده‌ها و الگوريتم…

 • نظریه ها و مولفه های انگیزش تحصیلی

  نظریه ها و مولفه های انگیزش تحصیلی مولفه های انگیزش تحصیلی نظریه های انگیزش تحصیلی نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی نظریه های مربوط به انگیزش تحصیلی انگیزش تحصیلی انگیزش تحصیلی دانش آموزان اهمیت انگیزش تحصیلی ابعاد انگیزش تحصیلی انواع انگیزش…